Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Privacy statement ORGfit.

1. Privacy
ORGfit wil dagelijks op het hoogste niveau presteren en stelt het belang van de klant voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van klanten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe ORGfit uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens ORGfit verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

2. Verkrijgen persoonsgegevens
ORGfit verkrijgt uw persoonsgegevens doordat:

  • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
  • u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
ORGfit verwerkt uw persoonsgegevens voor om met u in contact te komen en mailings te verzenden.

ORGfit verwerkt persoonsgegevens op grond van:

uw toestemming; of

onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van ORGfit om u nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te sturen.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de ontwikkelingen die voor u relevant zijn.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die ORGfit verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens

Doeleinden

Naam (inclusief initialen)

Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten

Functie of beroep

Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren

Titel(s)

Voor de juiste aanhef

E-mailadres

Om contact met u op te kunnen nemen en onze
digitale berichten te kunnen versturen

Telefoonnummer, mobiele nummer

Om contact met u op te kunnen nemen

Geslacht

Voor de juiste aanhef

Bedrijf of organisatie

Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie
op uw badge op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties

(Eerdere) Nieuwsbrieven, en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd

Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren

Opt-in

Om opt-in formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen

Opt-out

Om opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt. Deze informatie wordt meteen verwijderd nadat gevolg aan uw opt-out is gegeven

4. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u ORGfit informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of ORGfit stopt met het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

  • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
  • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
  • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  • uw onderneming houdt op te bestaan;
  • in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met ORGfit.

5. Uw rechten
Onderaan elke digitale mailing die u van ORGfit ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht ORGfit te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan ORGfit, Afdeling Marketing & Communicatie, Amerikalaan 70E, 6199 AE Maastricht-Airport, of aan info@orgfit.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

6. Uw persoonsgegevens en derden
ORGfit deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. ORGfit kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens
ORGfit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
ORGfit behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.orgfit.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@orgfit.nl.

Maastricht-Airport, 25 mei 2018