Klachtenprocedure

Hoe dien je een klacht in over één van onze opleidingen en wat kun je van ons verwachten:

 • Heb je een klacht over één van onze opleidingen, dan kun je die indienen middels ons contactformulier.
 • Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • De klacht en de klachtenprocedure worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
 • Zodra we je klacht ontvangen beoordelen wij of je klacht betrekking heeft op een opleiding die onder onze eigen regie óf de regie van een derde partij valt.
 • Heeft je klacht betrekking op een opleiding die onder auspiciën van een derde partij valt, dan wordt de klachtenprocedure van deze derde partij van kracht.
 • Je ontvangt van ons binnen 5 werkdagen nadat we je klacht hebben ontvangen een ontvangstbevestiging van ons.
 • Binnen 20 werkdagen nadat we je klacht ontvangen hebben ontvang je van ons schriftelijk het ingenomen standpunt en de eventuele vervolgacties. Mocht onverhoopt de klacht niet binnen de gestelde 20 dagen afgehandeld kunnen worden, dan wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Zodra we je klacht ontvangen hebben wordt deze in behandeling genomen door de heer D. Klinkenberg RA (directie) van ORGfit.
 • Op basis van de inhoud van de klacht zal de directie, in het kader van hoor en wederhoor, de klacht met de betrokken docent bespreken.
 • Mocht er nog aanvullende informatie over de klacht nodig zijn om tot een gedegen standpunt te komen, dan zul je hiervan op de hoogte gebracht worden.
 • Op basis van de initiële klacht en de ingewonnen informatie zal de directie van ORGfit een standpunt en eventuele actiepunten formuleren.
 • Mochten beide partijen er samen niet uitkomen, dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure aan een onafhankelijke derde, de heer dr. R. Deumes (Universiteit Maastricht), voorgelegd. De uitspraak van de heer Deumes is bindend voor ORGfit, eventuele consequenties worden door ORGfit snel afgehandeld.